Informacja o danych osobowych
przetwarzanych przez POSTDATA SA
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej 1A, , KRS nr 0000117218
oparta o art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POSTDATA SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej 1A
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail lub pod numerem telefonu 604-55-33-59, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
  2. realizacji umów zawartych przez administratora
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podstawą prawna jest art.6 ust.1 lit. a RODO -zgoda osoby której dane dotyczą lub art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy..
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 8. Administrator przechowuje dane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, sprzeciwu, lub do czasu, gdy uzna, że dane się zdezaktualizowały.
 9. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody następuje na pisemny lub elektroniczny wniosek zainteresowanego.
 10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 11. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Bydgoszcz, dnia 2.10.2020r.