Piąte Wezwanie Akcjonariuszy Spółki Do Złożenia Posiadanych Dokumentów Akcji W Celu Ich Dematerializacji.

Zarząd spółki pod firmą POSTDATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, pod adresem ul. Fabryczna 1A, 85-741 Bydgoszcz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest piątym – ostatnim wezwaniem.

Ponadto informujemy, że:

– moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

– po dniu 01 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 01 marca 2026 r.

Zacznij z nami współpracę już teraz
skontakuj się z nami

Bydgoszcz

Gdańsk

Obserwuj nas