Informacja o danych osobowych

kierowana do pracowników lub współpracowników POSTDATA SA
z siedzibą w Bydgoszczy  przy ul. Fabrycznej 1A, , KRS nr 0000117218

oparta o art. 13 RODO

 

POSTDATA SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej 1A,
85-741 Bydgoszcz, KRS nr 0000117218 informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych związanych z zatrudnieniem lub zawartą umową o współpracy jest POSTDATA SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fabrycznej 1A,85-741 Bydgoszcz, KRS nr 0000117218 (dalej:„Administrator”).
 2. Celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest:
  a) realizacja zawartej z Panią/Panem umowy o pracę bądź umowy o współpracę, zlecenia, dzieło, o świadczenie usług, w tym wypłata należnego wynagrodzenia,
  b) naliczenie i odprowadzenie do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  c) naliczenie i odprowadzenie do właściwego oddziału ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych podobnych składek,
  d) prowadzenie dokumentacji pracowniczej lub innej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
  e) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizacja świadczeń z tego Funduszu,
  f) prowadzenie szkoleń oraz innych podobnych działań zwiększających Pani/Pana kompetencje zawodowe,
  g) prowadzenie okresowych badań medycznych przewidzianych przepisami prawa.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) zawarta umowa o pracę lub zawarta umowa o współpracę, umowa zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług,
  b) obowiązki prawne ciążące na Administratorze, w szczególności związane
  z koniecznością obliczenia i zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Panią/Pana,
  w szczególności w zakresie wykorzystania Pani/Pana wizerunku lub w zakresie dodatkowych danych osobowych podanych przez Panią/Pana.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zatrudnienie Pani/Pana lub nawiązanie umowy o współpracę, zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym Administrator może ujawniać dane osobowe mogą być:
  a) firmy księgowe lub audytorskie, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe lub świadczą usługi audytorskie na rzecz Administratora,
  b) firmy ubezpieczeniowe,
  c) firmy szkoleniowe,
  d) lekarze lub placówki medyczne, które prowadzą okresowe badania lekarskie lub inne podobne,
  e) firmy transportowe lub kurierskie,
  f) banki,
  g) kancelarie prawne świadczące obsługę prawną Administratora,
  h) firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
  i) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
  z przepisów prawa
  , w szczególności prawa podatkowego lub ubezpieczeń społecznych lub prawa pracy.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w zautomatyzowanych systemach przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail , w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych.